تاریخچه

شرکت اطلس سرام کویر در تاریخ 1388/02/05 به صورت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ 1392/11/20 به بهره برداری رسید . شرکت برای تولید سالیانه پنجاه هزار قطعه نسوزهای ویژه طراحی شده است .

موضوع فعالیت شرکت عبارتند از تولید دیرگدازهای با تکنولوژی بالا و شکل و کاربردهای ویژه در نیروگاه ها ، صنایع فلزات آهنی و غیرآهنی ودیگر صنایع مرتبط می باشد .