چشم انداز

چشم انداز شرکت اطلس سرام کویر تا پایان سال 1400

تبدیل شدن به برند برتر در حوزه داخلی و توجه به عرصه بین الملل با تاکید ویژه بر درخواست و نیاز مشتریان با سرآمدی سازمانی بر مدیریت دانش .

مأموریت :

ما برآنیم با ارائه محصولات با کیفیت به القاء بهترین تجربه ها در مشتریان کمک کرده و با استفاده از منابع انسانی و خودکفایی در واردات دیرگدازهایی پیشرفته گامی موثر در جهت کمک به اقتصاد ایران برداریم .

مزیت های رقابتی :

ـ تولید کننده دیرگدازهای پیشرفته با برترین دانش فنی در جهان

      ـ ارتباط مستمر بین صنعت و دانشگاه