امروز با ما تماس بگیرید!

نقش بايندرهای مختلف بر روي افزايش مقاومت به هیدراته شدن

نقش بايندرهای مختلف بر روي افزايش مقاومت به هیدراته شدن

نقش بايندرهای مختلف بر روي افزايش مقاومت به هیدراته شدن و ترک
خوردگی در جرم هاي ريختنی حاوي منیزيا

نویسندگان :
محسن امین (مدير تحقیق و توسعه فرآورده هاي نسوز پارس)
علی حبیبی (رئیس کنترل کیفیت فرآورده هاي نسوز پارس)
حامد دانشور (کارشناس تحقیق و توسعه فرآورده هاي نسوز پارس)

مقدمه :
نسوزهای حاوی منيزیا دارای دیرگدازی باال ، مقاومت در برابر سرباره قليایي هستند. استفاده از
جرمهای منيزیایي معموالً به چند دليل دارای محدودیت هایي مي باشند. ه يدراتاسيون MgO. و
به دنبال آن انبساط منجر به ترک مي گرد د . این امر مربوط به تفاوت در چگالي بين اکسيد منيزیم
3.53 گرم بر سانتي متر مکعب و هيدروکسيد آن، 2(OH(Mg که 2.45 گرم بر سانتي متر مکعب
مي باشد. منيزیا به راحتي با آب واکنش کرده و توليد بروسيت مي نماید.واکنش با آب و تشکيل
بروسيت 2(OH(Mg منجر به پدیده پوک شدن جرم و ترک خوردگي مي گردد . این واکنش در
دمای مابين 80 تا 200 درجه سانتيگراد اتفاق مي افتد.شکل یک تشکيل بروسيت در اطراف دانه
منيزیا را نشان مي دهد…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.