نامه رضایت مندی شرکت مدیریت تولید برق یزد از آجر محفظه احتراق سوخت توربین گازی V94.2