نازل درونی پاتیل

نازل بیرونی پاتیل

ول بلوک های مذاب

رینگ نگهدارنده نازل تاندیش اطلس آلوم اف سی 86

بلوک درپوش نازل تاندیش اطلس آلوم اف سی 86

صفحه2 از3