ماسه کرومیتی مجرای پاتیل

ماسه کانال الیوینی تپ هل کوره های EBT

نازل درونی پاتیل

نازل بیرونی پاتیل

صفحه2 از3