خدمات مهندسی

شرکت بازرگاني اطلس سرام کوير دستورالعمل بکارگيري جرم هاي ريختني مقدمه: جرم هاي ريختني نسوز غالباً براي پوشش سطوح داراي اشکال پيچيده که امکان آجرچيني در آن بخش مشکل است و يا امکان افتادن آجرهاي نسوز از پوسته فولادي در حين عمليات وجود دارد بکار مي رود. اين جرم ها…